SOUTĚŽE


 Dějepisná olympiáda

53. ročník - 2023/2024

Tematické zaměření: Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa

Školní kolo: 27. 11.. - 1. 12. 2023

Doporučená literatura: učebnice a mapy pro ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií

  • Mandelová, H. a kol., Středověk. Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Kartografie, a. s., 2017.

  • Válková, V., Dějepis pro základní školy 7, Středověk a raný novověk. Praha: SPN, 2014.

  • Kol., Dějepis 7, Středověk, počátky novověku. Praha, NNS, 2020.